Engels · Nederlands

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mighty Craft, geldig vanaf 13 januari 2012. Mighty Craft is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 54389607 op 10 januari 2012.

TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1.1 Gebruiker

Mighty Craft, gevestigd te Brandingdijk 298, 3059 RB Rotterdam. Mighty Craft is de gebruiker van de Algemene Voorwaarden volgens Art. 6:231 BW.

1.2 Dienstverlening

Mighty Craft, of een door hem aangewezen derde, voert alle diensten uit in opdracht van een opdrachtgever.

1.3 Producten en diensten

De producten en diensten van Mighty Craft waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer plaatsing van websites, de registratie en huur van een domein, het ontwerp van een logo en/of huisstijl en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

1.4 Overeenkomst

De overeenkomst tussen Mighty Craft en opdrachtgever betreft het verrichten van diensten, zoals vastgelegd is in een door beide partijen overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden verklaard, zoals bijvoorbeeld de offerte.

1.5 Hostings / onderhoudsovereenkomst

Dit is de overeenkomst waarbij aan Mighty Craft de zorg voor hosting en onderhoud van de website van de opdrachtgever is opgedragen.

1.6 Opdrachtgever

De wederpartij van Mighty Craft.


ARTIKEL 2 ALGEMEEN

2.1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mighty Craft en opdrachtgever. Hiernaast zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing indien de werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.

2.2 Afwijkingen

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig na schriftelijke bevestiging door Mighty Craft. Indien er van één of meerdere bepalingen wordt afgeweken, blijven de andere bepalingen geldig.

2.3 Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Mighty Craft. De algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Mighty Craft niet bindend en niet van toepassing.

2.4 Wetswijzigingen

Indien er wijzigingen in de wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving direct of indirect invloed hebben op de uitwerking van de overeenkomst tussen Mighty Craft en de opdrachtgever, zullen beide partijen, indien nodig, in goed onderling overleg de overeenkomst wijzigen.

2.5 Nietigheid of vernietigbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Mighty Craft en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.6 Naleving voorwaarden

Indien Mighty Craft niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Mighty Craft in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.7 Wijziging voorwaarden

Mighty Craft behoud zich te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. De nieuwe algemene voorwaarden zullen in werking treden een maand nadat deze bekend zijn gemaakt.


TITEL 2 DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Vrijblijvendheid

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 30 dagen

De door Mighty Craft gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen nadat zij zijn uitgebracht tenzij in de offerte anders is aangegeven. Wordt de offerte schriftelijk binnen deze termijn bevestigd, dan is zij bindend.

3.3 Prijzen

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in het beginsel exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangeven. De prijs inclusief BTW zal in aanbiedingen en offertes als zodanig vermeld worden.

3.4 Reikwijdte offerte

Indien de offerte als aanbod is aanvaard door de opdrachtgever, dan zal de overeenkomst zich beperken tot de werkzaamheden die hierin zijn opgenomen. Extra werkzaamheden kunnen slechts na nader overleg met Mighty Craft worden opgenomen.

3.5 Toekomstige opdrachten

Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.6 Locatie

Indien door Mighty Craft of door Mighty Craft ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, zal de opdrachtgever kosteloos zorg dragen voor de door Mighty Craft in redelijkheid gewenste faciliteiten.


ARTIKEL 4 LEVERTIJD

4.1 Indicatieve levertijd

De levertijd zal door Mighty Craft te allen tijde in de offerte worden opgenomen en dient te gelden als een indicatieve levertijd.

4.2 Overschrijden levertijd

Bij overschrijding van de indicatieve levertijd dient Mighty Craft een nadere termijn gegund te worden om alsnog te leveren.Deze termijn zal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertijd, met een maximum van 6 weken.

4.3 Fatale termijn

Van een fatale termijn is slechts sprake, indien de aard van het te leveren product dit met zich mee brengt, of partijen dit schriftelijk zijn overeen gekomen.


ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

5.1 Goed vakmanschap

Mighty Craft zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Mighty Craft zal zich maximaal inspannen om de kwaliteitseisen na te streven.

5.2 Derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mighty Craft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.3 Gegevens

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mighty Craft aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mighty Craft worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mighty Craft zijn verstrekt, heeft Mighty Craft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.4 Zorgvuldigheid

Mighty Craft verbindt zich zorgvuldig om te gaan met door opdrachtgever verstrekte gegevens, en niet zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever naar buiten te treden met door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

5.5 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. In bepaalde gevallen zal er een geheimhoudingsovereenkomst worden getekend.

5.6 Vertrouwelijke informatie afstaan

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Mighty Craft gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Mighty Craft zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Mighty Craft niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

5.7 Opdracht in meerdere fasen

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Mighty Craft de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


ARTIKEL 6 HONORARIUM

6.1 Vast bedrag

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Variabel bedrag

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het bedrag worden berekend op basis van het werkelijke aantal bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het vooraf overeengekomen uurtarief, geldend voor de periode waarin de overeenkomst geldig is.

6.3 BTW

Het honorarium is, en eventuele kostenramingen zijn in het beginsel exclusief BTW, en andere heffingen welk van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening, worden opgelegd. Het tarief inclusief BTW zal als zodanig vermeld worden.

6.4 Valuta

De door Mighty Craft aangeboden en overeengekomen tarieven luiden enkel in Euro.


TITEL 3 EINDE VAN DE OVEREENKOMST

ARTIKEL 7 OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

7.1 Opzegging door opdrachtgever

Aangegane overeenkomsten kunnen niet door de opdrachtgever tussentijds worden opgezegd.

7.2 Opzegging door Mighty Craft

De overeenkomst kan door Mighty Craft niet worden opgezegd, tenzij hiervoor bijzondere gronden in de overeenkomst zijn opgenomen.

7.3 Opzegging hostings/onderhoudsovereenkomst

Deze overeenkomst wordt na een jaar stilzwijgend verlengd. Wil de opdrachtgever de overeenkomst niet voortzetten, dan dient deze tenminste een maand voor het einde, schriftelijk, te worden opgezegd.

7.4 Ontbinding

Mighty Craft heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien in de overeenkomst een fatale termijn voor betaling is opgenomen, en de betaling na deze termijn is uitgebleven, dan wel indien de opdrachtgever in verzuim is.

7.5 Opschorting

Mighty Craft is bevoegd, in de gevallen als genoemd in lid 3, de nakoming van haar werkzaamheden op te schorten.

7.6 Betaling na opzegging of ontbinding

Indien de overeenkomst door de opdrachtgever tussentijds wordt opgezegd, dan wel indien de overeenkomst wordt ontbonden, heeft Mighty Craft recht op compensatie van de gemaakte arbeidsuren, en vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten.

7.7 Gebruiksrecht na opzegging of ontbinding

Voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.


ARTIKEL 8 DUUR EN BEËINDIGEN OVEREENKOMST

8.1 Duur overeenkomst

In de overeenkomst is de duur hiervan beschreven. De overeenkomst dient in ieder geval te zijn beëindigd wanneer Mighty Craft haar diensten heeft voltooid. Een hostings/onderhoudsovereenkomst word steeds gesloten voor een tijdsduur van één jaar.

8.2 Beëindiging overeenkomst

Beide partijen kunnen de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst doormiddel van een aangetekende brief ontbinden, indien:

a) De andere partij vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, surseance van betaling of faillissement aanvraagt, in faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren. Daaronder inbegrepen dat zij de zeggenschap verliest over een substantieel deel van haar vermogen of dat zij haar organisatie staakt;

b) De andere partij toerekenbaar tekort komt in nakoming van enige verplichting in het kader van de overeenkomst, en een redelijke termijn om alsnog aan de verplichtingen te voldoen ongebruikt laat;

c) De reputatie van de andere partij aantoonbaar schade leidt, zodat er van de ander niet geëist kan worden dat zij de relatie voortzet.


ARTIKEL 9 BETALING

9.1 Termijn

Betaling, van het vooraf overeengekomen bedrag, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.2 Ingebrekestelling

Is niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen betaald, dan zal Mighty Craft de opdrachtgever aanmanen te betalen, en hierbij een nadere termijn van betaling stellen.

9.3 Verzuim; berekening wettelijke rente

Blijft de betaling desondanks uit, dan is de opdrachtgever in verzuim. Vanaf dit moment zal door Mighty Craft de wettelijke rente, verschuldigd over de verschuldigde som worden berekend.

9.4 Verhaal deurwaarderskosten

Indien in het kader van een ingebrekestelling of verdere aanmaning gebruik gemaakt wordt van de diensten van een deurwaarder, dan komen de kosten hiervoor volledig ten laste van de opdrachtgever.

9.5 Vervallen gebruikersrecht

Is de opdrachtgever in verzuim, dan vervalt vanaf dat moment de licentie die de opdrachtgever had verkregen tot gebruik van het ontwerp, document of werk. Het is de opdrachtgever dan niet langer toe gestaan het ontwerp, document of werk te gebruiken.

9.6 Elektronische facturen

Mighty Craft zal alle facturen elektronisch aan de opdrachtgever doen toekomen. Schriftelijke verzending van de factuur is mogelijk op verzoek van de opdrachtgever.

9.7 Betalingswijze

Betaling dient plaats te vinden op elektronische wijze. De overboeking kan gedaan worden op het rekeningnummer zoals dit bovenaan deze algemene voorwaarden is vermeld.


ARTIKEL 10 KLACHTEN

10.1 Klachten

Indien de opdrachtgever niet tevreden is met verrichte werkzaamheden, dient de opdrachtgever deze binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden c.q. levering, schriftelijk te melden aan Mighty Craft. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mighty Craft in staat is adequaat te reageren.

10.2 Werkzaamheden afronden na klacht

Indien een klacht gegrond is, zal Mighty Craft de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar blijvend onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.


ARTIKEL 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Aansprakelijkheid

Mighty Craft is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Mighty Craft weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Mighty Craft kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Mighty Craft of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Mighty Craft. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Mighty Craft slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. de aansprakelijkheid van Mighty Craft is beperkt tot maximaal de voor de betreffende overeenkomst gefactureerde vergoeding(en) (excl. BTW) (bij duurovereenkomsten gelijk aan het totaal van de over de voorafgaande 12 maanden voor de aansprakelijkheidsstelling gefactureerde vergoedingen), met een maximum van € 500,- (zegge vijf honderd Euro) per gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Mighty Craft is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, derving van inkomsten of winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Iedere aansprakelijkheid van Mighty Craft voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

11.2 Schade

Mighty Craft is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Mighty Craft is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Mighty Craft kenbaar behoorde te zijn. Mighty Craft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Mighty Craft mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Mighty Craft. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Mighty Craft als gevolg daarvan lijdt.

11.3 Opzet en/of grove schuld

Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mighty Craft.

11.4 Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan aan Mighty Craft niet worden toegerekend indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht. Van overmacht is sprake indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11.5 Hacking

Mighty Craft is niet aansprakelijke voor schade die ontstaat doordat een derde opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in de website of overig geautomatiseerd werk dat door Mighty Craft aan de opdrachtgever is geleverd.

11.6 Dataverlies

Mighty Craft is niet aansprakelijk voor gegevens die verloren gaan door storingen aan de server, of door enige andere storing die dergelijk gegevensverlies als gevolg kan hebben. Mighty Craft kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.


ARTIKEL 12 GARANTIES EN VRIJWARINGEN

12.1 Intellectuele eigendom opdrachtgever

De opdrachtgever vrijwaart Mighty Craft voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Aanleveren met virussen en defecten

Indien opdrachtgever aan Mighty Craft informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

12.3 Garantie auteursrecht

Mighty Craft garandeert dat hetgeen zij levert door Mighty Craft is ontworpen. Indien op een ontwerp auteursrecht rust, garandeert Mighty Craft dat zij beschikt over auteursrecht in de zin van de auteurswet.

12.4 Defecten

Indien er door de opdrachtgever binnen 14 dagen na levering van het eindproduct toch nog defecten worden ontdekt, zullen deze door Mighty Craft kosteloos worden hersteld. Om defecten aan te melden dient de procedure van artikel 10 lid 1 te worden gevolgd. Indien het defect is ontstaan door toedoen van de opdrachtgever, zullen voor het herstellen van het defect kosten in rekening worden gebracht.


ARTIKEL 13 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN GEBRUIK

13.1 Intellectuele eigendom

Voor zover enig intellectueel eigendomsrecht rust op enig:

a) Handboek

b) Handleiding

c) Protocol

d) Werkwijze

e) Ander door Mighty Craft opgesteld document, product of werk. Blijft dat recht bij Mighty Craft rusten.

Indien partijen tijdens de looptijd van een overeenkomst enige wijzigingen aanbrengen in voornoemde stukken, dan wel deze opnieuw opstellen, blijft het eigendomsrecht op deze stukken rusten bij Mighty Craft. Voor zover nodig, zal opdrachtgever aan overdracht van enig bij haar ontstaan intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken, zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

13.2 Bezwaren eigendom

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder intellectuele eigendom vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.3 Gebruiksrecht

Wanneer door beide partijen volledig aan de overeenkomst is voldaan, verkrijgt de opdrachtgever een exclusieve licentie tot gebruik van het ontwerp als dit in de overeenkomst is aangegeven. Deze licentie strekt in ieder geval tot openbaarmaking van het ontwerp. Hierbij moet te allen tijde naamsvermelding van Mighty Craft bij de geleverde producten (website, logo en andere geleverde grafische werken) staan. Indien naamsvermelding niet gewenst is door de opdrachtgever, dan dient er 10% van het gefactureerde bedrag - met een minimum van €200,00 - door de opdrachtgever bijbetaald te worden.

13.4 Naamsvermelding

Mighty Craft behoud zich het recht voor om op het werk haar naam te vermelden. Hiertoe is zij te allen tijde gerechtigd om haar naam te vermelden of te verwijderen, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.

13.5 Promotiedoeleinden

Mighty Craft behoud zich het recht voor om te allen tijde het werk te mogen gebruiken ten einde promotie te maken voor haar werkzaamheden. Dit omvat in ieder geval het mogen vermelden van het werk op de website van Mighty Craft.


ARTIKEL 14 RISICO-OVERGANG

14.1 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.


ARTIKEL 15 WETSWIJZIGINGEN

15.1 Opgelegde regelgeving

In geval wijzigingen in wetgeving en/of door de overheid anderszins opgelegde regelgeving extra verplichtingen voor Mighty Craft tot gevolg zullen hebben, dan zullen partijen de overeenkomst in goed onderling overleg dientengevolge wijzigen. Mighty Craft en opdrachtgever zullen voormelde nieuwe verplichtingen, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten onverwijld nadat deze hen bekend zijn geworden aan elkaar melden.


ARTIKEL 16 RECHTSTOEPASSINGEN

16.1 Nederlandse recht

Op iedere rechtsverhouding tussen Mighty Craft en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Bevoegde rechter

Geschillen die in verband overeenkomsten mochten ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

16.3 Onderling overleg

Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


LAATST BEWERKT OP

1 januari 2017

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE A QUOTE FOR YOUR PROJECT?

Get a Quote

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, FEEL FREE TO CONTACT US ON.

info@mightycraft.nl

Ontmoet ons op

Bezoek onze dochterondernemingen

SPACEZOOM · TREXLaser

2016 © Copyright Mighty Craft

Alle rechten voorbehouden

Carriere · Links · Partners · Privacy Policy · Algemene Voorwaarden

Adres » Zuidlarenstraat 57, Unit 0.04, 2545VP Den Haag, Nederland • KvK: 54389607 • BTW Nr: NL223381226B01

Ontwikkeld met
in Den Haag